School Subjects / Skoolvakke

School Subjects

In Gr 8 and 9 we follow the official subjects as prescribed by the General Education and Training band [GET] in the NCS Gr 10-12 [Further Education and Training band – FET] Home language Afrikaans /  Home Language English English First Additional Language / Afrikaans First Additional Language. Life Orientation Mathematics / Mathematical Literacy

Subject choice

Group 1 Group 2 Group 3 Group 4
Mathematics Geography Business Studies Economics
Mathematical Literacy Business studies Physical Sciences Engineer graphic/design
Life Sciences Tourism Accounting
CAT Accounting Consumer studies

Skoolvakke

In Gr 8 en 9 volg ons die amptelike vakkeuses van die voorgeskrewe Algemene Onderwys- en Opleidingsband [AOO] van “NCS”

Gr 10-12 [Verdere Onderwys- en Opleidingsband – VOO]

Verpligte vakke:

Afrikaans Huistaal/ Engels Huistaal
Engels Eerste Addisionele Taal / Afrikaans Eerste Addisionele Taal
Lewensoriëntering
Wiskunde / Wiskundige Geletterdheid

Vakkeuses – kies een uit elke groep

Groep 1 Groep 2
Groep 3
Groep 4
Wiskunde Aardrykskunde Bedryfstudies Ekonomie
Wiskundige Geletterdheid Bedryfstudies Fisiese Wetenskappe Ingenieursgrafika/ontwerp
Lewenswetenskappe Toerisme Rekeningkunde
Rekenaartoepassing Rekeningkunde Verbruikerstudies